سفارش تبلیغ
صبا

روانشناسی پول

روانشناسی پول

روانشناسی پول

احتمال زیاد خیلی از ما دوست داریم در فراوانی پول زندگی کنیم وهرچه را اراده می کنیم بتوانیم تهیه نماییم ولی نمی دانیم چه احساسی نسبت به پول داریم؟وحتی نمی دانیم برای فراوانی پول نیاز داریم احساس خود را نسبت به پول بدانیم وآن احساس را عالی کنیم. روانشناسی پول یک سوال: چرافکر می کنیم با داشتن احساس بد ، باید مقدار زیادی پول بدست بیاوریم؟چه چیزی در دنیای مادی چه چیزی اینگونه است که پول اینگونه باشد؟ آیا تا به حال از خودمان پرسیده ایم اگر نسبت به چیزی در جهان مادی احساس بدی داشته باشیم چرابایداز آن بیشتر در زندگیمان بدست بیاوریم؟! تکنیک جالبی به شما آموزش می دهم لطفا آن را الآن آزمایش کنید تا ببینید چهاحساسی نسبت به پول دارید؟ برگه سفیدی بردارید وروی آن بنویسید:من چه احساسی نسبت به پول دارم؟ لطفا هراحساسی دارید صادقانه وطولانی بنویسید.این یک کار روانشناسانه است که علت نداشتن پول زیاد را در زندگی شما از ذهن واحساس شما بیرون می کشد فقط اگر خسته هستید وناآرام لطفا در وقت دیگری حتما این تمرین را انجام دهید. به تعدادی از جوابهای در مورد این سوال دقت کنید.آیا جوایهای شما شبیه این نوشته هست؟ ای پول تو کجایی؟!پس چرا در زندگی من به صورت فراوان نیستی؟ ای پول اگر به مقدار زیاد از تو بدست آورم مشکلم حل می شود ولی تو از من بدت می آید! ای پول چراهرجا می روم تو از من فرار می کنی!چرا من را دوست نداری؟ ای پول کاش می فهمیدی چقدر به تو برای حل مشکلاتم نیاز دارم تا با من قایم موشک بازی نمی کردی! ای پول….. وجمله شما که نمی دانم چیست وآیا شبیه این نوشته ها هست یا خیر!اگر شما هم احساسی اینگونه نسبت به پول دارید بدانید به عنوان یک احساس سنج نسبت به پول بیاد بگویم شماباید خیلی زود روی احساستان نسبت به پول کار کنیدوبدانید با این احساس اگر دوهزار سال هم در این جهان زندگی کنید مطمئن باشید هیچوقت پول زیادی نخواهید داشت! راهها وتکنیکهای زیادی برای بدست آوردن احساس خوب نسبت به پول وجود دارد که در طول زمان با تمرین وممارست می توانید احساستان را نسبت به پول خوب وعالی کنید واز این نمادارزشمند برای رسیدن به اهداف وآرزوهای متعالی خود بهترین استفاده را بنمایید. یک تکنیک مهم برای بدست آوردن احساس خوب نسبت به پول: شما باید در تمام دریافتی ها وپرداختهای پولی خود احساس خوب داشته باشید.اگر هنگام دریافت حقوق خودتان یا پرداخت صورتحساب گاز یابرق یاهر هزینه ای احساس بدی دارید یا هیچ احساسی ندارید باید حتما شروع به تمرین کنید تا همیشهدر هنگام دریافتها یا پرداختهای مالی خود خوشحال باشید. تکنیک: هروقت چک حقوق خود را دریافت کردید یا احیانا برایتان پیامک بانک مبنی بردریافت حقوقتان رسید،چشمانتان را ببندید،خدارابه خاطر دریافت این پول سپاسگزاری کنید وبه این فکر کنید چقدر خوب است که شغل دارید وبه موقع حقوقتان را دریافت می کنید ومی توانید هزینه روزمره خود را باآن پرداخت کنیدواز اعماق وجوداحساس خوب را تمرین کنید. هنگام پرداخت هزینه های زندگی خود مثلا پرداخت قبض برق روی آن بنویسید خدایا سپاسگزارم ،خدایا سپاسگزارم خدایا سپاسگزارم پرداخت شد!وبه این فکر کنید که شرکت برق با این خدمت برق به شما چقدر به شمالطف کرده وشما را از تاریکی نجات داده وبسیاری از کارهای خانه را برق انجام داده اید وپس از پرداخت قبض برق به این فکر کنید که باپرداخت این قبض شرکت برق می تواند بهتر خدمت رسانی کند وبا پول شما می تواند به کارمندانش حقوق بدهد. با تمرین این تکنیک قوی احساس خود را در طول زمان نسبت به پول عالی خواهید کرد وبه طبع پول بسیار زیادی هم بدست خواهید آورد. نتیجه گیری: یادمان باشد پول یک انرژی است وباید طوری با آن برخورد کنیم که همیشه در زندگی ما جریانی سیال وهمیشگی داشته باشدو با احساس بد نسبت به آن، باعث بند آمدن این انرژی نشویم.

محمدصادق نصیرلو